I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád prodávajícího, kterým je firma Miroslav Kryl (obchodní označení „kryEl“), Revoluční 62, 330 24 Heřmanova Huť, IČ 08251592, DIČ CZ9003312098. Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.06.2019, registrován u Městského úřadu Nýřany – Odbor obecní živnostenský úřad, Americká 39, 304 66 Plzeň, pod č.j. OŽÚ-Roh/17992/2019, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Nýřany a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám postačí daňový doklad či účtenka.

Záruka běží ode dne převzetí zboží.

V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka.

Pokud zakoupíte produkt ve stavu nový, je záruka 2 roky (výjimkou je kupující podnikatel).

U zboží, které se standardně spotřebovává časem, (např. krmivo) je možné uplatnit vadu do 24 měsíců, pokud však datum spotřeby na produktu, není časově omezeno na kratší dobu. V takovém případě, je možné vadu uplatnit pouze do tohoto data.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

  1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení.

Lhůta je u nového zboží (včetně rozbaleného) 24 měsíců.

U spotřebního zboží (např. krmiva) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

  1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a/ věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
b/ věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
c/ věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
d/ věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Záruční podmínky

  1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@kryel.cz. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  1. Uplatnění reklamace

Prodávající doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace uplatnit reklamaci pomocí formuláře, který prodávající předá kupujícímu při osobním setkání, popřípadě tento formulář prodávající zašle na vyžádání kupujícího elektronickou formou.

Kupující může reklamaci uplatnit v místě podnikání prodávajícího (Revoluční 62, 330 24 Heřmanova Huť).
Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. adresa kupujícího a tel. číslo).

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

IV. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

a/ mechanickým poškozením zboží,
b/ používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
c/ neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d/ provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
e/ zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
f/ poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

V. Vyřízení reklamace

  1. Kupující – spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  1. Kupující – podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout taktéž ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

VI. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 01.02.2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je k dispozici v provozovně prodávajícího nebo elektronicky na kryel.cz.